illuummi Kerze / candle "Oender"
illuummi Kerze / candle "Oender"

Illuummi-Versandkosten:

2,20 Euro Kleinteile, bei mehreren max. 3,00 Euro.

3,00 Euro größere Teile, bei mehreren max. 3,00 Euro.

National Deutschland: Ab 50,00 Euro Kauf versandkostenfrei.

International EU: Ab 100 Euro Kauf versandkostenfrei.

Illuummi-shipping costs:

2,20 Euro small parts, more than one max. 3,00 Euro.

3,00 Euro bigger parts, more than one max. 3,00 Euro.

National Germany: Above 50 Euro free shipping.

International EU: Above 100 Euro free shipping.